Kulturpolitik i förvandling

Hans Enflo Kultur

Webbsida uppdaterad 24 februari 2014

Under mina mångåriga anställningar på Statens kulturråd respektive Regeringskansliet t o m 2012 har kulturpolitiskt utredningsarbete varit ett viktigt inslag. Det har omfattat såväl internationella som nationella frågor, organisation, ekonomi m.m.

Min erfarenhet av kulturpolitiskt utredningsarbete ställer jag gärna till förfogande för offentliga eller enskilda uppdragsgivare.

 KONSULTUPPDRAG

2016

På uppdrag av Göteborgs Kulturförvaltning har jag lämnat rekommendationer till framtida organisation och finansiering av Göteborg Wind Orchestra GWO (2016-04-04)

Rapporten anmäldes i Göteborgs Kulturnämnd i april 2016

2015

Under 2015 har jag haft olika uppdrag för Statens musikverk:

Oktober-december 2015 har jag som konsult bistått med en fördjupad resultatredovisning av Musikplattformens verksamhet under 2011-2015 och med slutsatser.  

För Statens musikverk har jag vidare utarbetat förslag till förändringar i styrdokumenten förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet samt kommande regleringsbrev för myndigheten. Syftet med förändringarna är att öka möjligheterna till egna initiativ från Musikverket inom angelägna musikpolitiska områden.Uppdraget redovisades i form av en rapport till Musikverket den 23 februari 2015.

 2014

Umeå - Europas Kulturhuvudstad 2014
På uppdrag av Regeringskansliet/Kulturdepartementet en förstudie för den kommande utvärderingen av de statliga insatserna för Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014.

Förstudien lämnades in till Kulturdepartementet i juni 2014 och anger skäl till att närmare studera effekterna av statens direkta ekonomiska stöd samt de uppdrag som regeringen givit till olika kulturinstitutioner. Effekter kan väntas inom de kulturpolitiska och regionalpolitiska områdena samt inom Sverigefrämjandet. Studien lämnar en rad rekommendationer för regeringens fortsatta åtgärder.

Den 4 september 2014 beslöt regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra utvärderingen. Beslutet anknyter till förslagen i rapporten.
(Regeringen/Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2 2014-09-04 Dnr Ku2014/1437/KO)

Statskontoret har redovisat sitt uppdrag i oktober 2015.

Medverkan i statliga utredningar

Regional musikpolitik 
Statens kulturråd
Rapport 1981:6 

Operastudie
Statens kulturråd
Rapport 1983:8

EG och kulturfrågorna 
Kulturrådet skrift 2-3 1993

Teaterkostnadsutredningen 
SOU 1991:71 

Internationella kulturutredningen
SOU 2003:121

Tillväxt genom turistnäringen 
SOU 2007:32 

I samspel med musiklivet 
SOU 2010:12

m.fl

Behandlar den framtida statliga musikorganisation som utvecklades ur Rikskonserter och dåvarande regionmusiken. Kulturrådet

Kulturdepartementet

Genomlysning av Kungliga Operans verksamhet, repertoarpolitik och ekonomi. Kulturrådet

Kulturdepartementet

Analys av konsekvenserna för kulturlivet av  ett kommande svenskt EU-medlemskap 

Sekreterare

Sekreterare

Huvudansvarig

Huvudsekreterare

 Sekreterare

Expert